KAIP NAUDOTIS

1. Registracija

Kad gal?tum?te ?aisti ar (arba) ?nek?tis su kitais ?aid?jais, J?s turite pirmiausia prisijungti prie ?achmat¸ serverio. Pasileidus „Java“ apletui, pamatysite lang?, kuriame nurodysite savo vard? („Nick“) ir slapta?od? (jei jau esate u?siregistrav¿s):

dlglogin.gif (4857 bytes)

Jei vardas ir slapta?odis teisingi, J?s s?kmingai prisijungsite prie serverio ir gal?site ?aisti. Jei ?ioje sistemoje nesate ?aid¿s anks?iau, galite prisijungti sve?io teis?mis - „Login as guest“. ?iuo atveju reik?s nurodyti tik vard?, kuriuo vadinsit?s ?aidimo (jei tokiu vardu niekas anks?iau nebuvo u?siregistrav¿s). Gal?site ?aisti ir ?nek?tis su kitais ?aid?jais, ta?iau Jums nebus suteiktas reitingas. Taip pat J?s¸ ?aistos partijos nebus ?ra?omos ? duomen¸ baz¿. Jei norite tapti „Chess.lt“ klubo nariu - spauskite „Register“. Atsidarys naujas langas:

dlgregister.gif (4741 bytes)

Nurodykite savo duomenis (vardas, slapta?odis, visas vardas, el. pa?to adresas) ir spauskite „OK“ . Jei nurodyta informacija teisinga ir n?ra „Chess.lt“ klubo nari¸, u?siregistravusi¸ tokiu vardu, J?s s?kmingai prisijungsite pries serverio ir gal?site prad?ti ?aisti. Taip pat Jums bus suteiktas pradinis reitingas - 1300. Priklausomai nuo J?s¸ ?aist¸ partij¸ baigm?s, reitingas did?s / ma??s.

*vardassudaromasi?raid?i¸,skai?i¸irsimboli¸{}[]<>/\|-_()

2. Pokalbiai

S?kmingai prisiregistravus poklbi¸ lange pamatysite ?aid?j¸ sara??, o tarp j¸ ir savo nik?. Taip pat kiekvieno prie kiekvieno niko pamatysite reiting? (jei vietoje reitingo br?k?niukai - ?aid?jas prisijung? sve?io teis?mis):

dlgchat.gif (15213 bytes)

Galite nusi¸sti ?inut¿ visiems surink¿ j? laukelyje lango apa?ioje ir paspaud¿ [enter]. Jei norite ?nek?tis su atskiru ?aid?ju pa?ym?kite j? pele ir paspauskite mygtuk? "Private chat". Atsiradusiame naujame lange gal?site ra?yti ?inutes, kurias matys tik J?s¸ pasirinktas ?mogus.

3. Nustatymai

?achmat¸partijostrukm?,fig?r¸spalvanustatomapaspaudusmygtuk?"Settings"arbai?vir?ujeesan?iomeniuGame->Settings:

dlgtimer.gif (5218 bytes)

"Time" - partijos laikas minut?mis. "Icrement" - laikas sekund?mis pridedamas ?aid?jui padarius ?jim?. Galite ?aisti be laiko kontrol?s - "No time limit". "Play white" - ?aidimas baltais. "Rated game" - partija tur?s ?takos ?aid?j¸ reitingams (?io pasirinkimo negal?s ?jungti ?aid?jai prisijung¿ sve?io teis?mis).

4. ?aidimo prad?ia

Nor?dami pasi?lyti ?aisti kitam ?aid?jui pa?ym?kite sara?e ?aid?j? ir paspauskite [Challenge] (arba spustel?kite pele du kartus ant jo niko). Visus savo si?lymus pamatysite "Challenged" lentel?je.

tabchallenged.gif (2446 bytes)

Vienu metu galima duoti i???kius penkiems nikams. Jie pamatys J?s¸ pasi?lym? lentel?je "Offers". Vienam i? j¸ sutikus ?aisti (du kartus spustel?jus pele ant niko "Offers" lentel?je) atsiras naujas ?achmat¸ lentos langas ir gal?site prad?ti ?aisti. Kiti pasi?lymai bus atsiimti *.

* jei neu?d?tas "Simultaneus mode" leid?iantis ?aist iki penki¸ partij¸ vienu metu.

Taip pat galite vienu metu prane?ti visiems ?aid?jamas, kad norite ?aisti paspaud¿ "Seek" mygtuk?.

dlgseek.gif (6681 bytes)

Parinkite reitingus ?moni¸, su kuriais nor?tum?te ?aisti, partijos laik? ir kitus nustatymus ir paspauskite "OK".

J?s¸ pasi?lym? matys visi ?aid?jai lentel?je "Sought", ta?iau gal?s prad?ti ?aisti tik tie, kuri¸ reitingai tilps ? J?s¸ si?lyt¸ ribas.

Du kartus paspauskite ant pasi?liusio ?aid?jo "Sought" lentel?je prad?ti ?aidimui.

Pasi?lymui atsiimti paspauskite "Unseek" mygtuk?. J? pamatysite paspaud¿ ant "Sought"  lentel?s pavadinimo.

5. Partij¸ steb?jimas

Visas ?aid?iamas partijas galite matyti "Games" lentel?je. Du kartus paspaudus ant norimos partijos atsiras naujas langas, kuriame gal?site steb?ti partijos eig?.

6. Turnyrai

Kiekvien? savait¿ chess.lt vyksta ?achmat¸ turnyrai. Priklausomai nuo dalyvi¸ skai?iaus jie b?na dviej¸ tip¸. Esant turnyro dalyvi¸ skai?iui ma?esniam nei 7, turnyrai vyksta rat¸ sistema. Jei dalyvi¸ skai?ius tarp 7 ir 20 - ?veicari?ka sistema (6 ratai). Jei turnyro dalyvi¸ skai?ius didesnis nei 19 - ?veicari?ka sistema (7 ratai).

Kiekvienas u?siregistrav¿s chess.lt vartotojas gali dalyvauti turnyruose. Vykstan?i¸ ir vyksian?i¸ turnyr¸ sara?? bei informacij? apie juos galite pamatyti "Events" lentel?je.

Lentel?je parodyti turnyro prad?ios data ir laikas, nikas ?mogaus, kuris suk?r? turnyr?. Matome ?aid?j¸ reitingus (interval?), kuriems leid?iama dalyvauti turnyre. Taip pat matome turnyro laiko kontrol¿ (partijos trukm? minut?mis ir kiek sekund?i¸ pridedama po kiekvieno ?jimo) ir turnyro pavadinim?. Nor?dami sudalyvauti turnyre ar pa?i?r?ti vykstan?io turnyro dalyvi¸ rezultatus du kartus paspauskite pele ant turnyro.

Sara?e pamatysit ?aid?j¸ nikus, laim?t¸, su?aist¸ lygiomis, pralaim?t¸ partij¸ skai?i¸ bei surinktus ta?kus. Jei turnyras dar neprasid?j¿s, galite u?siregistruoti ? j? paspaud¿ mygtuk? "Join " (?sitikinkite, kad turnyro laikas ir trukm? Jums tinka). Mygtukas "Part" skirtas atsisakyti dalyvavimo turnyre jam dar neprasid?jusU?siregistrav¿ ? turnyr? ?aid?jai privalo su?aisti visas turnyro partijas, kad nesudaryt¸ nepatogum¸ kitiems turnyro dalyviams .

U?siregistravus belieka laukti turnyro (ar turnyro rato) prad?ios. Var?ovus paskirstys serveris. Prasid?jus turnyro ratui automati?kai atsiras ?achmat¸ lenta ir prasid?s ?aidimas.

7. Problemos

?aisdami su kai kuriais ?mon?mis galite pasteb?ti, kad partijos laikrodis atsisuka atgal. Kod?l taip atsitinka? Internete duomenys (konkre?iai ?iuo atveju J?s¸ ar oponento ?jimai) n?ra perduodami akimirksniu. Blogas J?s¸ ar J?s¸ prie?ininko ry?ys tur?s ?takos partijos laikrod?iui. ?aisdami galite pamatyti savo ir prie?ininko ry?io kokyb¿. Tam skirtos dvi lemput?s ?achmat¸ lentos vir?uje (kair?je - prie?ininko, de?in?je - J?s¸). ?alia rodo ger?, geltona - vidutin¿, raudona - blog? ry?io kokyb¿.

 

Atsiliepimai ir pasi?lymai visada laukiami. S?km?s ?aidime!

 


© 1999-2009 Penki Kontinentai, Ltd. , Vilnius, Lietuva. All rights reserved.

Webmaster:webmaster@chess.lt