?achmatai Lietuvoje
(Istorin? apybrai?a)
1.Prie?istor?


F.Fichmanas


Patikim¸ duomen¸ apie ?achmat¸ ?aidimo prad?i? Lietuvoje n?ra. Kai kuriuose ?altiniuose nurodomas XIII a. yra viso labo arba nesusipratimas (tuo laiku ?achmatai nebuvo paplit¿ net Vakaru Europoje), arba vaizduot?s, gerokai nutolusios nuo mokslini¸ samprotavim¸, vaisius. Nema?a tikimyb?, kad ?achmatai atkeliavo ? Lietuv? XVII a., kai Lietuvos didikai rungtyniavo tarpusavyje d?l prabangos ir mielai perimdavo i?orinius Vakaru kulturos renesanso po?ymius.   
Jei nuspr¿stume palikti visas sp?liones nuo?alyje ir pereitume prie patikimu fakt¸, tai gal?tume pateikti tik vien? abejoni¸ nekelian?i? dat?: 1887 m. Vilniuje buvo ?kurtas pirmasis ?achmat¸ b?relis (?achmat¸ susirinkimas, pagal Peterburgo pavyzd?). Deja, apie jo veikl? pasakyti k? nors daugiau taip pat nelabai yra k?.  
1912 m. Vilniuje buvo surengtas ketvirtasis Rusijos meistr¸ turnyras. Ka?in ar jis buvo rengiamas d?l ?achmat¸ populiarumo Lietuvoje. Viskas buvo daug papras?iau. Carin?je Rusijoje vidin?s rungtyn?s buvo rengiamos vadinamuj¸ „s?slumo teritorij¸“ ribose, kad nekiltu papildom¸ sunkum¸ kvie?iant ? turnyrus ?yd¸ kilm?s dalyvius. ? turnyr? susirinko ?achmat¸ „?vaig?d?s“. I? Var?uvos atva?iavo ne?veikiamasis Akiba Rubin?teinas, kur? dar gyv? am?ininkai vadino did?iuoju. Beje, jam ir atiteko pirmasis prizas – jau ?e?tasis tais metais did?iausiuose turnyruose. I? Maskvos atvyko b?simas pasaulio ?empionas Aleksandras Alechinas, i? Rygos – ??ymus teoretikas Aronas Nimcovi?ius, palik¿s nei?trinam? p?dsak? ?achmat¸ istorijoje. I? Kijevo atvyko jau sp?j¿s ?gyti tarptautin? pripa?inim? meistras Osipas Bern?teinas. ?iame turnyre pirm?j? „kovos krik?t?“ patyr? v?liau i?gars?j¿ ?achmatininkai Georgijus Levenfi?as ir Aleksandras Bliumenfeldas.  
Turnyras, ?inoma, gal?jo ir tur?jo buti rimtas didesnio susidom?jimo ?achmatais Lietuvoje post?mis, ta?iau ?vykiai klost?si visai kitaip. Netrukus prasid?jo Pasaulinis karas, taigi intelektualieji ?aidimai buvo pamir?ti.  

Toliau

© 1999-2009 Penki Kontinentai, Ltd., Vilnius, Lietuva. Visos teis?s saugomos.
webmaster@chess.lt