?achmat¸ ab?c?l?


Pratarm?

Knygel?, kuri?, kaip mes tikim?s, J?s laikote rankose, skirta tiems, kurie dar i? viso nemoka ?aisti ?achmatais, bet nori i?mokti. Taigi - jauniausiam skaitytojui (tod?l ir kreipiam?s truput?l? nepagarbiai - "tu"). V?liau firma "Penki kontinentai" i?leis ir kitus ?achmat¸ ?aidimo pamok¸ ciklus skirting¸ lygi¸ m?g?jams.

Patarimas t?veliams, jeigu jie panor?s pad?ti savo at?alai pasinerti ? stebukling? ?achmat¸ pasaul?. Vaiko atmintis (ir tuo labiau sugeb?jimas sutelkti d?mes? ? vien? dalyk?) guvi ir imli, bet apribota. Viena, daugiausia dvi pamokos per dien? - ir gana. ?ia svarbu ne tai, kad jaunas ?achmatininkas kuo grei?iau susiremt¸ su var?ovais, bet kad jis ?sisavint¸ pradinius ?gud?ius - kitaip jo laukia skaud?s pralaim?jimai net prie? objektyviai ma?iau gabius paauglius. Tai nepraeina be p?dsako savigarbai, kuri tokiame am?iuje labai pa?eid?iama. Jums to reikia?

O dabar - imkime lent?, fig?ras ir pirmyn. I? prad?i¸ prireiks kantryb?s, nes taisykl?s gana ?mantrios. Bet toliau bus lengviau.© 1998-2009 Penki Kontinentai, Ltd., Vilnius, Lietuva. Autorin?s teis?s saugomos.